สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 97 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 2) โรงเรียนร่มเกล้า 2 3) โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 4) โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 5) โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ และ 6) โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของตนเอง มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน 2) ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 5) ด้านผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00316 1.JPG
DSC00321 1.JPG
DSC00322 1.JPG
DSC00343 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ