UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
รวมข่าวประกาศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ก.ย. 2565
ประชุมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
28 ก.ย. 2565
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
26 ก.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)
22 ก.ย. 2565
การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารจิตติมาวิริยวัฒน์"
22 ก.ย. 2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
7 ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๕ โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ย. 2565
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนครุภัณฑ์ DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อโฆษณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 ก.พ. 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA  

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หัวข้อ
โรงเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บ้านศาลา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
บ้านศาลา
วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางณภัสนันท์ สมพอง
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption SWAN Model
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
บทคัดย่อรายงานการวิจัยฯ และบทคัดย่อการประเมิณโครงการฯ
ศรีขวัญเมือง
ข่าวทั้งหมด