สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

สขร.1เดือนมิถุนายน 2563

สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

สขร.1 เดือนเมษายน 2563

สขร.1 เดือนมีนาคม 2563

สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สขร.1 เดือนมกราคม 2563

สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

สขร.1 เดือนตุลาคม 2562


Comments