ประกาศจากกลุ่มโรงเรียน

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
27 ก.ย. 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
27 ก.ย. 2565
วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
26 ก.ย. 2565
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางณภัสนันท์ สมพอง
26 ก.ย. 2565
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption SWAN Model
24 ก.พ. 2565
บทคัดย่อรายงานการวิจัยฯ และบทคัดย่อการประเมิณโครงการฯ
14 ก.พ. 2565