ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคม 2565
4 ส.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
20 ก.ค. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
19 ก.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
9 ก.ค. 2565
แก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
7 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนกรฎาคม 2565
7 ก.ค. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
6 ก.ค. 2565
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
24 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
24 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
22 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2565
22 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
20 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565
หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อุดรธานี เขต 3
14 มิ.ย. 2565
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (CEO) ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 มิ.ย. 2565
แก้ไขประกาศ ผลประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
30 พ.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
28 พ.ค. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 พ.ค. 2565
แก้ไขประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
25 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
18 พ.ค. 2565
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
29 เม.ย. 2565
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565
รายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 เม.ย. 2565
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
11 เม.ย. 2565
รายงานระดับหน่วย เบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
5 เม.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
5 เม.ย. 2565
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
21 มี.ค. 2565
แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2564 ฉบับเฉลย
15 มี.ค. 2565
ข้อมูลข้อสอบ NT
11 มี.ค. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
11 มี.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565
11 มี.ค. 2565
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร
24 ก.พ. 2565
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
21 ก.พ. 2565
เกียรติบัตร
21 ก.พ. 2565
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ 2
21 ก.พ. 2565
การดำเนินงานทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1
21 ก.พ. 2565
แนวทาง/ขั้นตอน การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
15 ก.พ. 2565
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
15 ก.พ. 2565
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ก.พ. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
10 ก.พ. 2565
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.พ. 2565
รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ พ.ศ. 2564
7 ก.พ. 2565
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ก.พ. 2565
ประกาศแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ก.พ. 2565
ไฟล์ คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้และการจัดค่ายวิชาการ
7 ก.พ. 2565
แบบทดสอบ NT และ O-NET ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)
7 ก.พ. 2565
สำรวจความต้องการวิชาเอกขาดแคลนของโรงเรียนที่มีตำแหน่งครู
7 ก.พ. 2565
ส่งรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (รายงานงบทดสองหน่วยเบิกจ่าย)
7 ก.พ. 2565