OBEC LOGO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

Udonthani Primary Education Service Area Office 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่....

คู่มือ แนวทางการดำเนินงานการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550....

คู่มือการรับรองตัวชี้วัดในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

คู่มือการรับรองตัวชี้วัดในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) เวอร์ชั่น 2.0

คู่มือดำเนินการประสบภัยธรรมชาติ

คู่มือการรับรองตัวชี้วัดในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) เวอร์ชั่น 2.0

คู่มือระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (KRS System)

คู่มือระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (KRS System)

แนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แนวทางประยุกต์ใช้หลัก XYZ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์