ความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2563

โครงการที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
     
1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ลักขณากร ทรงถิ่น
2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก บำเพ็ญ  วรบุตร
3 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 (COVID – 19) ชวลิต  นามโยธา
4 นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นโยบายและแผน
6 การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)  
7 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
8 การสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
  9.1 อ่านออกเขียนได้ มะลิวัน  สมศรี
  9.2 คิดเป็น ปรีชา อินสุวอ
10 สหกรณ์โรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา