การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การตรวจสอบข้อมูลการพิจรณาเลื่อนเงินเดือนการประชุม กตปน.