การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี พร้อมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/4FboLMKHfiryA41o7


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 พร้อมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/rPAYnaXdRpEZ48sX8วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายชัยยงค์ นันตะสุข นายคณึง บุตรคง (คณะกรรมการ) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/VfTC1usZWd3Dg5i98

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้พบปะให้โอวาทในการปฏิบัติราชการตำแหน่ง(ครูผู้ช่วย) แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/gD91Z5vFDdkq8g9f7


วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน เพื่อให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 รุ่นที่ 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/HF6A9LxvNuv7WtoJ7วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน เพื่อให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้สังเกตการณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และพบปะให้แนวทางการประกอบวิทยะฐานะแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/XzoLfytkQBTJcfpLA
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน เพื่อให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้สังเกตการณ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และพบปะให้แนวทางการประกอบวิทยะฐานะแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/XzoLfytkQBTJcfpLA

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแนะนำแนวทางผู้บริหารสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ในการประเมินรอบ 1 ปี ให้กับผู้บริหารใหม่ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/ZXyB9FCKhUKHTC797
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/PGyKXufZBDB4A4ks5
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุกดรธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 10 และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/NTWnjnTwnBZaQdnS8
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธนี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/VaLx5mpNhPPgo53D6การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)


การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน 23 ราย

การปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 2 ราย


ประชุมให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่