การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)


การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน 23 ราย

การปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 2 ราย


ประชุมให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่