ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายชวลิต นามโยธา

นายชวลิต นามโยธา

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทร: 084-793-4219

อีเมล: chiao_cd@hotmail.com

นางสาวพัชรียาพร ห้วยทราย

ศึกษานิเทศก์

นางพิศมัย  แก้วแสงใส

นางพิศมัย แก้วแสงใส

ศึกษานิเทศก์

นางสาวลักขณากร ทรงถิ่น

ศึกษานิเทศก์

นางอรอนงค์ ซิมป์สัน

ศึกษานิเทศก์

นายทวีชัย ลำมูล

ศึกษานิเทศก์

นางพิไลลักษณ์ แก้วก่า

ศึกษานิเทศก์

นางสาววรรษพร  แสงโยจารย์

นางสาววรรษพร แสงโยจารย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ธนูนิล

ศึกษานิเทศก์

นายมงคล จันทร์งาม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิริกัญญา ดรครชุม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวมะลิวัน สมศรี

ศึกษานิเทศก์

นายบุญกอง บุดดีคำ

ศึกษานิเทศก์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
Quick Policy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
15 ส.ค. 2565
รายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 เม.ย. 2565
แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2564 ฉบับเฉลย
15 มี.ค. 2565
ข้อมูลข้อสอบ NT
11 มี.ค. 2565
เกียรติบัตร
21 ก.พ. 2565
การดำเนินงานทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1
21 ก.พ. 2565
แบบทดสอบ NT และ O-NET ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)
7 ก.พ. 2565