ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นายชวลิต นามโยธา

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายทวีชัย ลำมูล

ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิริกัญญา ดรครชุม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวลักขณากร ทรงถิ่น

ศึกษานิเทศก์

นางสาววรรษพร  แสงโยจารย์

นางสาววรรษพร แสงโยจารย์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวมะลิวัน สมศรี

ศึกษานิเทศก์

นางสาวพัชรียาพร ห้วยทราย

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ธนูนิล

ศึกษานิเทศก์

นางพิไลลักษณ์ แก้วก่า

ศึกษานิเทศก์

นายมงคล จันทร์งาม

ศึกษานิเทศก์

นายบุญกอง บุดดีคำ

ศึกษานิเทศก์

นางอรอนงค์ ซิมป์สัน

ศึกษานิเทศก์

นางพิศมัย  แก้วแสงใส

นางพิศมัย แก้วแสงใส

ศึกษานิเทศก์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
รายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 เม.ย. 2565
แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2564 ฉบับเฉลย
15 มี.ค. 2565
ข้อมูลข้อสอบ NT
11 มี.ค. 2565
เกียรติบัตร
21 ก.พ. 2565
การดำเนินงานทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1
21 ก.พ. 2565
แบบทดสอบ NT และ O-NET ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)
7 ก.พ. 2565