ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result Based Management: SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(Strategic Performance Base Budgeting: SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริการที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) โดยมีการบนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบทำเนียบบุคลากร

- แนวทาง/ขั้นตอน การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

- คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

- คู่มือ ประสบภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 090-259-6451

อีเมล: aphichat.phu@outlook.com

นายอภิชาติ จันทรเสนา

นายอภิชาติ จันทรเสนา

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทร: 096-747-6642

อีเมล: planud3@udonthani3.go.th

นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์

นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศิวดล นนฤาชา

นายศิวดล นนฤาชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายนุศรสิทธิ์ จันทร์ภูทัศน์

นายนุศรสิทธิ์ จันทร์ภูทัศน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์

นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อุดรธานี เขต 3
14 มิ.ย. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 พ.ค. 2565
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 2565
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร
24 ก.พ. 2565
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
21 ก.พ. 2565
แนวทาง/ขั้นตอน การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
15 ก.พ. 2565
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
15 ก.พ. 2565
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ก.พ. 2565
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.พ. 2565
ประกาศแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ก.พ. 2565
ไฟล์ คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้และการจัดค่ายวิชาการ
7 ก.พ. 2565
ส่งรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (รายงานงบทดสองหน่วยเบิกจ่าย)
7 ก.พ. 2565