ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result Based Management: SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(Strategic Performance Base Budgeting: SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริการที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) โดยมีการบนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบทำเนียบบุคลากร

- คู่มือการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อุดรธานี เขต 3

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

- คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

- คู่มือ ประสบภัยพิบัติ สพป.อุดรธานี เขต 3

- นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

- นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายนพดล  แสนบัณฑิต

นายนพดล แสนบัณฑิต

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 095-192-4986

อีเมล: saenbundit@hotmail.com

นายอภิชาติ จันทรเสนา

นายอภิชาติ จันทรเสนา

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทร: 096-747-6642

อีเมล: planud3@udonthani3.go.th

นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์

นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศิวดล นนฤาชา

นายศิวดล นนฤาชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายนุศรสิทธิ์ จันทร์ภูทัศน์

นายนุศรสิทธิ์ จันทร์ภูทัศน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปานอนงค์  เพ็ญพาน

นางสาวปานอนงค์ เพ็ญพาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์

นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดอุดรธานี ฉบับทบทวน
12 ต.ค. 2565
รายงานผลการขับเคลื่อนเป้าาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอุดรธานี
12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.2565-2566 จังหวัดอุดรรธานี และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุดรธานี
12 ต.ค. 2565
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
11 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ก.ย. 2565
คู่มือการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ส.ค. 2565
หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อุดรธานี เขต 3
14 มิ.ย. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 พ.ค. 2565
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 2565
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร
24 ก.พ. 2565
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
21 ก.พ. 2565
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ก.พ. 2565
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.พ. 2565
ประกาศแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ก.พ. 2565
ไฟล์ คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้และการจัดค่ายวิชาการ
7 ก.พ. 2565
ส่งรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (รายงานงบทดสองหน่วยเบิกจ่าย)
7 ก.พ. 2565