ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-190-1321

อีเมล: sudasuda1970@gmail.com

นายสิทธิพล พลวี

นายสิทธิพล พลวี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทร: 081-052-4896

อีเมล: Sit.p07@hotmail.com

นางทิพย์ทิวาณพร  แววศรี

นางทิพย์ทิวาณพร แววศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัทธนันท์  ยาพุทธา

นางสาวพัทธนันท์ ยาพุทธา

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชญ์พนธ์  แก้วแก่น

นายวิชญ์พนธ์ แก้วแก่น

นักจัดการงานทั่วไป

นางศิริลักษณ์ อินธิบาล

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายฤทธิไกร  อรปัญญา

นายฤทธิไกร อรปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนฤมล  พิลาดี

นางสาวนฤมล พิลาดี

พนักงานธุรการ

นายสมศักดิ์ แก้วก่อง

นายสมศักดิ์ แก้วก่อง

พนักงานสถานที่

นายศิริวัฒน์  จันดาวัลย์

นายศิริวัฒน์ จันดาวัลย์

พนักงานขับรถ

นางสาวชุติมา  คำลาย

นางสาวชุติมา คำลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเสกสรรค์  จันดาวัลย์

นายเสกสรรค์ จันดาวัลย์

ยาม

นายสหสันต์  ดงคำ

นายสหสันต์ ดงคำ

พนักงานขับรถ

นางสาววะเยาว์ โลสิงห์

นางสาววะเยาว์ โลสิงห์

แม่บ้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคม 2565
4 ส.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
20 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนกรฎาคม 2565
7 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
20 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (CEO) ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
5 เม.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565
11 มี.ค. 2565