OBEC LOGO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

Udonthani Primary Education Service Area Office 3

ข่าวประกาศทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ประกาศ
กลุ่มงาน
1
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ม.ค. 2565
ตรวจสอบภายใน
2
ประกาศแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
13 ม.ค. 2565
นโยบายและแผน
3
ไฟล์ คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้และการจัดค่ายวิชาการ
6 ม.ค. 2565
วัดและประเมินผลการศึกษา
4
แบบทดสอบ NT และ O-NET ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)
6 ม.ค. 2565
วัดและประเมินผลการศึกษา
5
สำรวจความต้องการวิชาเอกขาดแคลนของโรงเรียนที่มีตำแหน่งครู
28 ธ.ค. 2564
บริหารงานบุคคล
6
ส่งรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (รายงานงบทดสองหน่วยเบิกจ่าย)
15 ธ.ค. 2564
การเงินและทรัพย์สิน