ยินดีต้อนรับสู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3


ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายอภิชาติ จันทรเสนา

นายอภิชาติ จันทรเสนา

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ

นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายสิทธิพล พลวี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางสุกัญญา บุญรักษา

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางภาวิณี วงษ์รักสันติ

นางภาวิณี วงษ์รักสันติ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรัศมี สุริยโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

นางนิภา สุขวงศ์

นางนิภา สุขวงศ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายรักเกียรติ ตู้หงษา

นายรักเกียรติ ตู้หงษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

นายชวลิต นามโยธา

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ