คู่มือ ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รอบการรายงานผล ARS   :: คำสั่งที่ 105/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:: คำสั่งที่ 112/2558 แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
(15 วัน) วันที่ 1 – 15 เมษายน
(10 วัน) วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม
(15 วัน) วันที่ 1 – 15 ตุลาคม
 
  แถว     ผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นต้องรายงานผล รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ใหเสร็จสิ้นเป็นรอบๆ  
                     
เอกสารรายงาน ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
 ars1    1.ระดับความสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ars2(1), ars2(2)    2.ร้อยละของสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัวหรือมีความสอดคล้องกับช่วงวัย
 -- ไม่มีรายชื่อโรงเรียนในสังกัด --   *3.ร้อยละของนักเรียน ป.6  ม.3  ม.6  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ  O-NET  วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น
 ars4(1), ars4(2)    4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม
 ars5, ผลดำเนินงาน    5.ร้อยละของนักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
 ars6(1), ars6(2), เล่มส่งสำนักนวัตกรรม    6.ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต
 ars7(1), ars(2)    7.ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
 ars8(1)    8.ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน  
 ars9    9.ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
 ars10(1), ars10(2)    10.ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ
 ars11(1), ars11(2)    11.ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียน (ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ)
 ars12(1), ars12(2)    12.ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม สภานักเรียน
 ars13(1), ars13(2)    13.ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
 ------ ภาคใต้ --------------   *14.ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมความรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
 ------ ภาคใต้ --------------   *15.ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น
 Triple A    16.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 ที่อ่านไม่ออกลดลง  
 Triple A    17.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่องลดลง
 ------ ภาคใต้ --------------   18.ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
 DMC    19.อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5ปี
 DMC    20.อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี
 DMC    21.ร้อยละของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
 DMC    22.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
 ------ สพม. ---------------   *23.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 DMC    24.ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน
 DMC    25.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน
 ------ สพม. ---------------   *26.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน
 ฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล, ผลการดำเนินงาน    27.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ------ สศศ. ----------------   28.ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา
 ------ สศศ. ----------------   *29.ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการสนับสนุนการศึกษา
 ------ สศศ. ----------------   *30.ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
 ------ สศศ. ----------------      *30.1ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 รวบรวมผลการดำเนินงาน และสรุปผลรายงานผล  ปรับฟอร์ม ars31,32    31.ร้อยละของจำนวนอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา
 ars31,32    32.ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
 ars33    33.ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนางานแนะแนว
 ars34    34.ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนวของ สพฐ.
 ars35(1), ars35(2)    35.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา)
 ars36    36.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงาน  ( โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ AREA OF EXCELLENCE)
 ars37    37.ระดับความสำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2558
 ars38    38.ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต มีการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล)
 ars39    39.ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training
 ----- ภาคใต้ --------------   *40.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 รายงานผล และเอกสารอื่นๆ    41.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
 ars42    **42.ร้อยละการจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
 gfmis    43.ระดับความสำเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 ars44    44.ระดับความสำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    45.ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 อ้างอิงตัวชี้วัดย่อย 45.1       45.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 อ้างอิงตัวชี้วัดย่อย 45.2       45.2 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 อ้างอิงตัวชี้วัดย่อย 45.3       45.3 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
 อ้างอิงตัวชี้วัดย่อย 45.3       45.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
 แบบที่1 - 6    46.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ars47    47.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
 ars48(1), ars48(2)    48.ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (DLIS)
 ars49(1), ars49(2)    49.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 ------- ภาคใต้ --------------   50.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา