เกี่ยวกับ สพป.อด. ๓


วิสัยทัศน์ (Vision)
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีความเข้มแข็ง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ จัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสำนึกในความเป็นชาติไทย

พันธกิจ
         ๑. ปลูกฝังคุณธรรมและสำนึกความเป็นชาติไทย บูรณาการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีวีชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค้าและสร้างสรรค์
         ๒. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
         ๓. สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลแบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ มุ่งสู่มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
         ๔.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
         ๕. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง และพัฒนาสู่มืออาชีพ

สภาพภูมิศาสตร์และบริบท

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีพื้นที่ประมาณ  ๒๕๕๓.๕๓ ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ๖ อำเภอ คือ อำเภอหนองหาน, บ้านดุง, ไชยวาน, ทุ่งฝน, พิบูลย์รักษ์ และอำเภอกู่แก้ว โดยมีที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ที่อำเภอหนองหาน มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวง หมายเลข ๒๒ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศใต้               ติดต่อกับ    อำเภอกุมภวาปีและอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว 
                       และอำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม 
                       และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

สภาพการจัดการศึกษา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีการจัดระบบการศึกษา ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (อาชีวศึกษา) ดังนี้

๑. การศึกษาปฐมวัย ดำเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการทั้งในภาครัฐและเอกชนครอบคลุมพื้นที่การศึกษา
๓. การศึกษาอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ๒๑๕ โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ๑๕๒ โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส ๖๓ โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๓๙,๓๓๑ คน
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

 ภายในพื้นที่บริการแบ่งเป็น ๑๒ กลุ่มเครือข่าย  ได้แก่
  - กลุ่มหนองหาน ๑                        - กลุ่มไชยวาน
  - กลุ่มหนองหาน ๒                        - กลุ่มทุ่งฝน
  - กลุ่มหนองหาน ๓                        - กลุ่มกู่แก้ว
  - กลุ่มหนองหาน ๔                        - กลุ่มพิบูลย์รักษ์
  - กลุ่มบ้านดุง ๑
  - กลุ่มบ้านดุง ๒
  - กลุ่มบ้านดุง ๓
  - กลุ่มบ้านดุง ๔

แผนปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี ๓
    
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด

 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับ สพป.อด.3
ติดต่อ สพป.อด.3
คณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี 3
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิชาดอทคอม เว็บแมงมุม เมล สพฐ.สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สพฐ.e-filing (ใหม่)ข่าวการเรียกบรรจุครูผุ้ช่วยผลงานทางวิชาการ รายงานติดตามและประเมินผลตามนโยบาย ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา คลิกเข้าระบบสลิปเงินเดือนพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  รายการประมาณ ปีงบประมาณ 2555
Data Center 2010 Term1
Data Center 2011 Term1
Data Center 2011 Term2
นักเรียนสิ้นปี กศ.54
DMC 2012 Term1
GIS
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
DMC Web Service
สทศ. Web Service
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)

สถิติข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
 
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ
ผู้กำลังออนไลน์ » 1 คน
วันนี้» 1 คน
เมื่อวานนี้» 0 คน
เดือนนี้» 1 คน
ปีนี้» 1 คน
รวมทั้งหมด » 15136 คน
เริ่มนับ: (1 มีนาคม 2554)
 
265 หมู่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th