ข่าวประชาสัมพันธ์

  

13 / พ.ย. / 2556 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่เข้ารอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
รายชื่อนักเรียน ที่เข้ารอบการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 29 พ.ย. 2556 ณ โรงเรียนกฤชานัน
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญผู้สนใจ เข้าอบรมครูวิชาสังคมศึกษา "การพัฒนาคุณภาพการเรียรรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"
จัดโดย บ.แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในวันที่ 23 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
31 / ต.ค. / 2556 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนกฤชานันท์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี กำหนดส่งเอกสารหมายเลข ๑-๘ ถึง สพป.อุดรธานี เขต ๓ ภายในวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๖
28 / ต.ค. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประชุมครั้งที่ 13/2556 วันที่ 21 ตุลาคม 2556
21 / ต.ค. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนิติกร ระหว่างวันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2556
30 / ก.ย. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา2554
สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
19 / ก.ย. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
30 / ก.ค. / 2556 : กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
รายงานผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสารเสพติดให้กับผู้เรียน
ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสารเสพติดของโรงเรียน ในสังกัด
29 / ก.ค. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
รับย้าย ข้อราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สพป.อุดรธานี เขต 3 รับย้ายตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 3 อัตรา ผู้ที่มีความประสงค์สามารถส่งคำร้องขอย้ายพร้อม สำเนา ก.พ.7
24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.อุดรธานี เขต ๓ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจประสงค์จะยื่นเรื่องขอย้าย สามารถอ่านรายละเอียดได้
17 / ก.ค. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูสังกัด อบจ.อุดรธานี
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการครูสังกัด อบจ.อุดรธานี ตำแหน่งครู 10 อัตรา
2 / ก.ค. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน สู่การปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งอยูู่ในกรอบ งบประมาณทีี่ได้รับ
27 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มบริหารบุคคล
การพัฒนาวิชาชีพครูและเป็นเครือข่ายสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สำรวจข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอให้โรงเรียนที่มีนักศึกษารายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ที่ได้รับงบแปรญัตติ) ชมนิทรรศการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม KM สพป.อุดรธานี เขต 3
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
และการวางแผนการจัดกสนเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันอย่างมีระบบ สำหรับเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติเพื่อลดภาระด้านเนื้อหา
26 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระต่างๆ
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินสำรองสมทบกองทุนความมั่นคง ฯ คืน โครงการ 3 และ 4
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี ขอให้ผู้มีรายชื่อไปขอรับเงินที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
7 / มิ.ย. / 2556 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
27 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "คุรุสภา"
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสภา ประจำปีงบประมาณ 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับ สพป.อด.3
ติดต่อ สพป.อด.3
คณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี 3
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิชาดอทคอม เว็บแมงมุม เมล สพฐ.สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สพฐ.e-filing (ใหม่)ข่าวการเรียกบรรจุครูผุ้ช่วยผลงานทางวิชาการ รายงานติดตามและประเมินผลตามนโยบาย ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา คลิกเข้าระบบสลิปเงินเดือนพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  รายการประมาณ ปีงบประมาณ 2555
Data Center 2010 Term1
Data Center 2011 Term1
Data Center 2011 Term2
นักเรียนสิ้นปี กศ.54
DMC 2012 Term1
GIS
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
DMC Web Service
สทศ. Web Service
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)

สถิติข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
 
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ
ผู้กำลังออนไลน์ » 1 คน
วันนี้» 1 คน
เมื่อวานนี้» 0 คน
เดือนนี้» 1 คน
ปีนี้» 1 คน
รวมทั้งหมด » 15136 คน
เริ่มนับ: (1 มีนาคม 2554)
 
265 หมู่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th