ข่าวประชาสัมพันธ์

  

13 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มบริหารบุคคล
อบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สพป.อด.3 แจ้งให้ข้าราชการครู ในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือก เข้าอบรม ในวันที่ 8-10 กันยายน 2545 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
12 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียน ปี ๒๕๕๔ Speech Contest 2011
สพป.อด. เขต 1 ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้กำหนด สถานที่จัดแข่งขัน คือ โรงแรมอุดรโฮเต็ล สพป.อด. เขต 3 จึงนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน
11 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
7 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลุ่มการเงินสินทรัพย์เพื่อตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลุ่มการเงินสินทรัพย์เพื่อตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัญชีธนาคาร
7 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.3 ที่ยังไม่รายงานและรายการไปแล้ว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.3 ที่ยังไม่รายงานและรายการไปแล้ว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในรายการต่อไป
7 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มบริหารบุคคล
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
การประมวลผลในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สพป.อด.3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูที่ผ่านการทดสอบอยู่ในระดับกลาง ตามที่มีรายชื่อ
6 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โอนแล้วเงินตกเบิก 5% 3 เดือน
โอนแล้วเงินตกเบิก 5 % 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 54 ) กรกฎาคม 54 เข้าประจำเดือน
5 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มบริหารบุคคล
การย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต ๓ จะดำเนินการพิจารณาย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำเกณฑ์
4 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่
4 / ก.ค. / 2554 : กลุ่มบริหารบุคคล
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
30 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งให้ใช้ระบบ e-filing (ใหม่)
จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ให้เริ่มใช้งานระบบ e-filing (ใหม่) ในการติดต่อระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
29 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
แจ้งผู้มีรายชื่อให้ไปชำระหนี้เอง เดือนมิถุนายน
ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือน
29 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาศึกษาตามแนวทาการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
สอดคล้องกับทิศทางการประเมินคุณภาพรอบสาม หลักสูตร \"แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษาปี 2554-2558\"
29 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
สพฐ. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยกำหนดสมรรถนะครูเพื่อจำแนกกลุ่มพัฒนาในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
27 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๓ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
27 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครุผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครุผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
16 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียน ปี ๒๕๕๔ (Speech Contest 2011)
สพฐ. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ กำหนดจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษนักเรียน (Speech Contest 2011) ประจำปี ๒๕๕๔ โดยจะจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มการแข่งขัน(อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย)
16 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงการอบรมจากเดิม 1 รุ่น เป็น ๒ รุ่น และขอความร่วมมือท่านผู้บริหารได้แจ้งและอนุญาตให้ครูวิชาการ
16 / มิ.ย. / 2554 : กลุ่มนโยบายและแผน
ทดสอบระบบ e-filing (ใหม่) ระยะสอง
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ได้แจ้งทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-filing (ใหม่)
15 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลการดำเนินงานตานโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการดำเนินการตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปี ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับ สพป.อด.3
ติดต่อ สพป.อด.3
คณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี 3
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิชาดอทคอม เว็บแมงมุม เมล สพฐ.สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สพฐ.e-filing (ใหม่)ข่าวการเรียกบรรจุครูผุ้ช่วยผลงานทางวิชาการ รายงานติดตามและประเมินผลตามนโยบาย ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา คลิกเข้าระบบสลิปเงินเดือนพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  รายการประมาณ ปีงบประมาณ 2555
Data Center 2010 Term1
Data Center 2011 Term1
Data Center 2011 Term2
นักเรียนสิ้นปี กศ.54
DMC 2012 Term1
GIS
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
DMC Web Service
สทศ. Web Service
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)

สถิติข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
 
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ
ผู้กำลังออนไลน์ » 1 คน
วันนี้» 1 คน
เมื่อวานนี้» 0 คน
เดือนนี้» 1 คน
ปีนี้» 1 คน
รวมทั้งหมด » 15136 คน
เริ่มนับ: (1 มีนาคม 2554)
 
265 หมู่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th