ข้อสอบ Pre O - NET / NT

ข้อสอบ Pre O - NET / NT

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)


แบบทดสอบก่อนเรียน คณิตศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน ภาษาไทย ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน ภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 6


แบบทดสอบก่อนเรียน คณิตศาสตร์ ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน ภาษาอังกฤษ ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน ภาษาไทย ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบPost -test NT /O-NET ปีการศึกษา 2563 
✅O-NET 
ระยะเวลา 22 กุมภาพันธ์ -25 กุมภาพันธ์ 2564

✅ NT 
 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

แบบทดสอบหลังเรียน วิชาความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

แบบทดสอบหลังเรียน คณิตศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบหลังเรียน ภาษาไทย ป.6

แบบทดสอบหลังเรียน ภาษาอังกฤษ ป.6

แบบทดสอบหลังเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 6

แบบทดสอบหลังเรียน คณิตศาสตร์ ม.3

แบบทดสอบหลังเรียน ภาษาอังกฤษ ม.3

แบบทดสอบหลังเรียน ภาษาไทย ม.3

แบบทดสอบหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
Comments