ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสูงสุดปี2564

Include gadget (iframe)

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันจันทร์ที่  25  มิถุนายน  2563  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ได้ประกาศเจตนารมณ์ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  ต่อหน้าบุคลากรในสังกัดทุกระดับ  พร้อมร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  และรวมพลังต่อต้านการทุจริตครอรัปชั่นทุกรูปแบบในการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์