การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงประจำปีงบฯ พ.ศ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี