การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ออกตรวจราชการเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ และได้พบปะให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ให้การชมเชย นายกิตติศักดิ์ ศรีปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ขวัญใจเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่แต่งกายชุดหมอลำมาสอนนักเรียน พร้อมยังขับร้องทำนองหมอลำด้านที่ตนถนัดสอดแทรกไปกับการสอน ทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน การเรียน Online จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์


วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูผู้สอน ผู้บริหาร และนักเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/cRsgwFFuemDqFq3d8

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) โดยการร่วมมือลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/wWzpohEfrqe7YZwz6


วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโดยบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเล่าเรื่องภาพความคิดสร้างสรรค์ และทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยการร่วมมือลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/SFMnNbbqMoS3Yo6z9


วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2564 ผ่าน Video conference เพื่อลดการรวมกลุ่มและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/MdzQe8BxthR5mzg77


วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/D8CG6WrjqahF8VZw7
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ(ก.ต.ป.น.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/hnXqnVvby7NAQNjs9

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้พบปะให้โอวาทในการปฏิบัติราชการตำแหน่ง(ครูผู้ช่วย) แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/gD91Z5vFDdkq8g9f7

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 /2564 (1 เมษายน 2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี https://photos.app.goo.gl/iswvLRYNTT6JQZef8

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ(ก.ต.ป.น.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/gRZEcKBkgterMWKg9

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program:IEP ,General English Program : GEP) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในการนี้ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้เข้าร่วมการประชุมและมอบนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครู และผู้บริหารพร้อมทั้งปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/3JcjAtunydYRFGhp6


วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดย นายออน อาจกระโทก เลขานุการกรรมาธิการและคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อำเภอหนองหาน และเวลา 13.30 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เสนอความเห็นและหาข้อสรุปร่วมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/ZcmXYdJVdvUJ98M17

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดย นายออน อาจกระโทก เลขานุการกรรมาธิการและคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อำเภอหนองหาน และเวลา 13.30 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เสนอความเห็นและหาข้อสรุปร่วมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/ZcmXYdJVdvUJ98M17

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/PGyKXufZBDB4A4ks5

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมออกตรวจราชการ การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ.(โรงเรียนคุณภาพชุมชน) นำโดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 10) พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ณ โรงเรียนบ้านปูลู โรงเรียนบ้านคำอ้อ โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองผือ และโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม กลุ่มหนองหาน 4 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/DWMLrpTAu5ZRaayx6


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมวางแผนการตั้งโรงเรียนคุณภาพเต็มพิกัด พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ เพื่อวางแผนและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/jFcU1MwJSauZgH8t8


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมวางแผนการตั้งโรงเรียนคุณภาพเต็มพิกัด พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ เพื่อวางแผนและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี https://photos.app.goo.gl/jFcU1MwJSauZgH8t8

การตรวจสอบข้อมูลการพิจรณาเลื่อนเงินเดือนการประชุม กตปน.