การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          


                                  O10    แผนดำเนินงานประจำปี
                                  O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


                                  O13  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
                                                - คำสั่งมอบหมายงาน 
                                                - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
                                                - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
                                                - คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
                                                - คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน


                                  O14    มาตรฐานการให้บริการ
                                                 - ขั้นตอนการให้บริการโครงการ One Stop Service
                                                    - ขั้นตอนการขอจัดตั้งบประมาณ
                                                    - ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
                                  O15    ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
                                  O17    E-Service


                                  O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


                                                    - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-budding) เลขที่1/2563
                                                    - ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่1/2563
                                                    - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-budding) เลขที่ 2/2563  
                                                   -  ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา เลขที่ 2/2563
                                                    -  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-budding) เลขที่3/2563


                                  O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                                  O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                    - การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                                    - การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน 23 ราย
                                                    - การปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 2 ราย
                                  O27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                                    - หลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
                                                    - หลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ


                                  O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                                  O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                                  O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                                             - การติดตามนักเรียน
                                                - การประชุม ก.ต.ป.น.

                                  O34    เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
                                  O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                                  O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                                                    - กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
                                                    - กิจกรรม "รวมพลังรักษ์ พิทักษ์โลก"
                                                    - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
                                  O39    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต