ดร.ยงยุทธ สิมสีพิมพ์

 ดร.ยงยุทธ สิมสีพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ได้จัดทำผลงานที่เป็นบทความวิจัย ๒ เรื่อง คือ
๑) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ Gudelines for the Management of Learning of Resources the Philosophy of the Sufficiency, Wan Yai Prachakom School, under Primary Educational Service Udonthani Area Office 3
๒) เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ The Development of Supplementary Reading Books on Tittle Economics for life Sufficiency Economy Using Practice Model Analytical Thinking in Social Studies Religion and Culture Group Learning for Mathayomsuksa 3 Students


Comments