คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลู

คำสั่งมอบหมายงาน

กจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563