ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนรอบ 6 เดือน 2564

ข้อมูลเชิงสถิติข้อร้องเรียน-2563