รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
รายละเอียด สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้าและประปา
รายงานการจัดเก็บนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ (DMC ๒๐๑๔ สิ้นปี) รายงานการจัดเก็บนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ (DMC ๒๐๑๔ สิ้นปี)
ขอให้โรงเรียน ที่ยังไม่ดำเนินการรีบดำเนินการโดยด่วน รายงานการจัดเก็บนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ (DMC ๒๐๑๔ สิ้นปี)
English Camp P4-6 We learn We play We love English English Camp P4-6 We learn We play We love English
จัดอบรมภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับ ป.4- 6 ระหว่างวันที่ 20 - 29 เมษายน 2558 ณ หอประชุม สพป.อด. 3
อุปสมบทถวายพระราชกุศล อุปสมบทถวายพระราชกุศล
วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21
ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" เพื่อให้ส่งผลงาน ภายใน 15 พ.ค. 58
ประกาศ OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชาติ ประกาศ OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชาติ
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชาติ
จัดประกวดแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน จัดประกวดแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค
ใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี  2557 ใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี 2557
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้นำใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี 2557 ใส่ไว้ในช่องรับงานโรงเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เร่งรัดให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ชำระหนี้คืนกองทุน เร่งรัดให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. ชำระหนี้คืนกองทุน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กองทุน กบข. เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุน กบข. พบว่ามีข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.อด.3 จำนวน 95 ราย
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
สามารถ download เอกสารนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่นี้
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
  >>>ขอให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ รายการดังกล่าว เข้ารายงานผลในระบบ budget58 โดยด่วน ผ่านทาง http://budget58-report.jobobec.in.th/    
 
 

 
     
  + คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
+ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
+ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
+ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
  + สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
+ Data Management Center
+ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
+ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
+ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(BOBEC)
+ การศึกษาเพื่อปวงชน(EFA)
+ OBEC Mail
+ Thai School Lunch
+ ระบบติดตามและประเมินผล (e-MESystem)
  + ข้อมูล นร. 10 มิ.ย. 57
+ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี กศ.56
+ ระบบติดสื่อสารระหว่างโรงเรียน
+ ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
+ ระบบหนังสือรับรองภาษีออนไลน์
+ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
+ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
+ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์
+ ประกันคุณภาพสถานศึกษา
  + ผลงานวิชาการ
+ ครูปฐมวัย
+ การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ
 
 
 
   
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 18 คน ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
» วันนี้ 2472 คน  » เมื่อวานนี้ 2848 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
» เดือนนี้ 16749 คน  » ปีนี้ 16749 คน e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
» รวมทั้งหมด 16749 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186